Love for Nordvestjysk Musikkreds, vedtaget på generalforsamlingen 13/5 1970 og ændret på generalforsamlingerne 14/5 1975, 27/5 1982 og 21 1989  og 22.2.2007

 

 

  1.  Nordvestjysk Musikkreds har som formål ved afholdelse af koncerter at udbrede kendskab   

       til og interesse for klassisk musik.

 

 

  1. Som medlem optages alle, som måtte ønske det. Indmeldelse sker ved indbetaling af   

      kontingent.                        

 

  1. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Det reviderede regnskab forelægges på den efterfølgende generalforsamling.  

    

 

  1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Foreningen kan optage unge under

            uddannelse og pensionister til nedsat kontingent.

 

  1. Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af

generalforsamlingen. Bestyrelsen  konstituerer sig selv. Bestyrelsen afgår efter tur med hhv. 2 og 3 medlemmer hvert år og første gang ved generalforsamlingen 2008. Genvalg er tilladt.

 

  1. Bestyrelsen afholder møder, når den finder det nødvendigt. Disse indkaldes af formanden, i

      dennes forfald af næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mødt 3   

      medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Over alle 

      forhandlinger foreningen vedrørende føres protokol.

 

  1. Bestyrelsen har den øverste ledelse og har over for medlemmerne ansvaret for foreningens midler. Disse indsættes i bank.

 

  1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der med  mindst 10 dages varsel indkaldes

             hvert år inden d. 15. 3. ved skrivelse til medlemmerne eller annoncering i Holstebro Dagblad,

             første  gang i 2008. 

             På den ordinære generalforsamling vil følgende dagsorden være at behandle:

                                           1)  valg af dirigent

                                           2)  formandens beretning

                                           3)  kassererens beretning

                                           4)  fastsættelse af kontingent

                                           5)  behandling af indkomne forslag

                                           6)  valg af bestyrelsesmedlemmer , 1 suppleant og 1 revisor

                                           7)  eventuelt

 

  1.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel ved skrivelse til

       medlemmerne, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring af mindst  

       1/3 af foreningen medlemmer med opgivelse af forhandlingspunkter. I dette tilfælde skal  

       ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 uger efter begæring.

 

  1.   På enhver generalforsamling afgøres alle bestemmelser ved simpelt stemmeflertal. Herfra undtages 

        dog forandringer i lovene, der kun  kan gennemføres ved 2/3 af de fremmødtes stemmer. Forslag til

        lovændringer meddeles medlemmerne med indvarsling til generalforsamling. Evt. forslag til

        vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. De offentliggøres

        senest 5 dage før generalforsamlingen

 

  11.I  tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle midler i overensstemmelse med sidst afholdte

       generalforsamlings beslutning uddeles som legat til en eller flere værdigt trængende

       musikstuderende ved universitetet eller konservatorium, fortrinsvis fra Nordvestjylland.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 22. februar 2007