Referat af generalforsamling i Nordvestjysk Musikkreds d. 26.8.2021 kl. 16.00 på Holstebro Bibliotek (foreningslokalet på 1. sal)

 

1)     Valg af dirigent

Lonni Gelsdorf blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved besked til medlemmerne på hjemmesiden mindst 10 dage før afholdelsen. Datoen har ligget på hjemmesiden siden begyndelsen af august 2021.

Vedtægterne er tilgængelige på hjemmesiden. Heraf fremgår dagsorden for generalforsamling

2)     Formandens beretning

       Formandsberetning på generalforsamling i Nordvestjysk Musikkreds d. 26.8.2021

1)     Medlemstal: 79 en stigning på 6.

2)     Afholdte koncerter.

a)     20.2.2020.2010: DUO Ventus

b)     15.3.2020: Morten Kargaard Septet (aflyst Corona -udsat)

c)     20.4.2020: Trio Perez Inesta udsat til og afholdt d. 26.10.2020.

d)     1.4.2020: en koncert i Klassiske Dage (man kunne vælge mellem flere)

e)     18.10.2020: Stig Fogh Andersen og Beethoven Piano Trio

f)      11.11.2020: Aladdins Drøm med Kottos og Vokalensemblet Glas.

3)     Fremmøde ved koncerter:

a)     DUO Ventus 60

b)     Trio Perez Inesta 85

c)     Klassiske Dage 78

d)     Stig Fogh Andersen og Beethoven Piano Trio 52

e)     Aladdins Drøm 70

4)     De planlagte koncerter i 2021

a)     28.3.2020: Morten Kargaard Septet (udsat)

b)     21.3.2021: Super Classico (udsat)

c)     26.4.2021: EMV med Janne Thomsen flyttet til d. 7.5.2021

d)     13.9.2021: den Danske Strygekvartet

e)      30.9.-3,10 Klassiske Dage Oktoberfestival.

f)      25.10.2021: Brahms Trio

5)     Ugedage i 2020:

1 mandag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 søndag. (klassiske dage valgfri dag)

6)     Koncertsteder:

20.2.2020: Holstebro Kunstmuseum

26.10. 2020: Knudsens

1-4.10.2020: Koncert i Musikteatret el. Knudsens

18.10.2020: Nørre Vosborg

11,11,2020: Holstebro Valgmenighedskirke

7) Samarbejdspartnere i 2020

Holstebro Kunstmuseum

Klassiske Dage (Janne Thomsen)

Nørre Vosborg Fonden

Færchfonden

Oliver Quast (Holstebro Masterclass)

Holstebro Kommune

Holstebro Valgmenighed

DR transmission af concert d. 11.11.2020.

8)     PR virksomhed I 2020

a)     Hjemmesiden www.nordvestjyskmusikkreds.dk

b)     Medlemsskrivelser med sæsonfolder (post, cykel og bil, mail)

c)     Annoncer og foromtale I Dagbladet og Holstebro Onsdag Kun ved de 2 første koncerter.

9)     Økonomisk støtte 2020

A: Holstebro kommune: 25.000 kr

B: Kunststyrelsen: 15.000 kr

C: Solistforeningen: 4000 kr

D) Færchfonden: 25.000 kr

E) Holstebro Valgmenighed: 8.000 kr (deling af honorar og evt. annonceudgifter)

F) Anonym donation: 10.000 kr.

10) konsekvenser af Coronanedlukning:

Vi har måttet aflyse/udsætte en koncert, som skulle have været afholdt i februar 2021. Den er desværre udsat endnu en gang. (Morten Kargaard Septet)

Vi har afskaffet løssalg, da det er nødvendigt at vide, hvor mange tilhørere, der kommer af hensyn til antallet af pladser tilgængelige på spillestederne. Derfor har vi heller ikke annonceret i Dagbladet/Holstebro Onsdag.

Vi går altså glip af løssalgsindtægter, men sparer så til gengæld annonceudgifter.

Vi har bedt om tilmelding til Lonni ved alle koncerter. Det har fungeret tilfredsstillende.

  Frans Pærregaard

Beretningen blev taget til efterretning.   

3)     Kassererens beretning 2020

Kassereren gennemgik regnskabet med oplysende kommentarer. Regnskabet udviste et overskud kr. 5.866,59. Egenkapitalen er på kr. 23.040.  Dette betragtes som tilfredsstillende, og økonomien er sund.

Dette skyldes ikke mindst donation fra Færchfonden og støtte fra Holstebro Kommune. Også Statens Kunstfond og Solistforeningen støtter Musikkredsen aktiviteter. Samarbejdet med Holstebro Valgmenighed er ligeledes positivt for økonomien.

Regnskabet blev godkendt.

4)     Fastsættelse af kontingent

Det besluttedes at fastholde kontingentet på kr. 475, hvilket er det samme som sidste år, hvor kontingentet forhøjedes fra kr 400 til kr. 475. Dette har ikke medført nedgang i antal af medlemmer – snarere tværtimod – vi har fået flere medlemmer.

Vi fortsætter med løssalg til koncerterne, hvor prisen er 100-150 kr.

5)     Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag.

6)     Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor.

Lonni Gelsdorf og Frans Pærregaard var på valg og villige til genvalg. De blev begge genvalgt. Genvalgt som suppleant blev Mogens Kjær ligesom Claus Lyder Nielsen fortsætter som revisor.

Bestyrelsen består således af Frans Pærregaard (formand) og Lonni Gelsdorf (kasserer), Helene Knap, Hanne Bøgh Nielsen og Birte Kjær.

7)     Evt.

Der var intet at bemærke, men bestyrelsen glædede sig over den megen positive opmærksomhed Nordvestjysk Musikkreds koncerter får. Hvilket tiltrækker et større og et bredere publikum.

Vi er også meget glade for samarbejdet med Orkesterefterskolen, Holstebro Musikskole og Center for Klassisk musik i Holstebro.

Danmarks Radio har jo optaget en enkelt af vore koncerter i 2020 , og vi fortsætter samarbejdet med dem, hvilket bestemt er med til at gøre Musikkredsen og dens aktiviteter mere kendt.  Referenter: Lonni Gelsdorf og Frans Pærregaard.