RETUR til forsiden.

Referat af:

Generalforsamling i Nordvestjysk Musikkreds d. 27.2.2020 kl. 19.00 på Holstebro Bibliotek.

1)     Valg af dirigent

Lonni Gelsdorf blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved meddelelse til medlemmerne,
nemlig trykt på programfolderen for 2020, som blev sendt til medlemmerne i løbet af januar 2020. (brev dateret d. 22.1.2020)

Oplysning om generalforsamlingen har desuden ligget på Musikkredsens hjemmeside siden december 2019.

Vedtægter/love er tilgængelige på Musikkredsens hjemmeside. Heraf fremgår dagsorden for generalforsamling.

2)     Formandens beretning

Formandsberetning på generalforsamling i Nordvestjysk Musikkreds d. 27.2.2020

1)     Medlemstal: 71 en stigning på 3.

2)     Afholdte koncerter.

a)     9.3.2019: Concerto Copenhagen

b)     19.3.2019: Brahms Trio

c)     5.5.2019: Marin og Axel

d)     3-6.10.2019: en koncert i Klassiske Dage (man kunne vælge mellem flere)

e)     4.11.2019: Chr. IVs Vokalensemble

f)      24.11.2019: Ensemble MidtVest

3)     Fremmøde ved koncerter:

a)     Concerto Copenhagen: 110

b)     Brahmstrio: 125

c)     Marin og Axel: 85

d)     Chr.IVs Vokalensemble: 105

e)     Ensemble MidtVest: 100

4)     De planlagte koncerter i 2020

a)     20.2.2020: Duo Ventus (60 tilhørere)

b)     15.3.2020: Morten Kargaard Septet

c)     20.4.2020: Trio Perez Inesta

d)     1-4.10.2020: En koncert i Klassiske Dage

e)     18.10.2020: Beethoven Piano Trio med Stig Fogh Andersen

f)      11.11.2020: Aladdins Drøm. GLAS og KOTTOS.

5)     Ugedage i 2019:

1       mandag, 1 tirsdag, 1 lørdag og 2 søndage.

6)     Koncertsteder:

9.3.2019: Holstebro Valgmenighedskirke

19.3.2019: Nørre Vosborg

5.5.2019: Scala Holstebro

4.11.2019 og 24.11.2019: Holstebro Valgmenighedskirke

7) Samarbejdspartnere i 2019

Holstebro Filmklub

Ensemble Midt Vest

Klassiske Dage (Janne Thomsen)

Nørre Vosborg Fonden

Færchfonden

Oliver Quast (Holstebro Masterclass og  Center for Klassisk Musik)

Holstebro Kommune

Holstebro Valgmenighed

Solistforeningen

8)     PR virksomhed I 2019

a)     Hjemmesiden www.nordvestjyskmusikkreds.dk

b)     Medlemsskrivelser med sæsonfolder (post, cykel og bil, mail

c)     Annoncer og foromtale I Dagbladet og Holstebro Onsdag

9)     Økonomisk støtte 2019

A: Holstebro kommune: 20.000 kr

B: Kunststyrelsen: 12.000 kr

C: Solistforeningen: 4000 kr

D) Færchfonden: 25.000 kr

E) Holstebro Valgmenighed: 15.000 kr (deling af honorarer og annonceudgifter)

Frans Pærregaard

d. 27.2.2020   

Formanden og den fremmødte bestyrelse udtrykte glæde over den meget vellykkede 2019 sæson med 6 koncerter, flere nye medlemmer
samt øget opmærksomhed på Musikkredsen virke bl.a. med øget støtte fra Holstebro Kommune og en fin donation fra Færchfonden.

Beretningen blev taget til efterretning, og man takkede formanden for en klar, fyldestgørende og velstruktureret beretning.

Formanden mente dog, at der burde have været oplysning om bestyrelsens arbejde bl.a. hvor mange møder den havde holdt.
Der havde været holdt 4 ordinære møder og foretaget en udflugt til Skærum Mølle for at finde ud af, om Musikkredsen kunne afholde koncerter
i Per Kirkeby huset. Det var dog ikke muligt, men vi fik tilbud om mulige koncerter i laden der.

3)     Kassererens beretning:

Regnskabet udviste et overskud på kr. 20.935, 72. Denne positive udvikling i Musikkredsens økonomi er vi meget glade for, da den giver os
større og bedre muligheder med hensyn til at vælge ensembler og spillesteder til vore koncerter.

Egenkapitalen er ved udgangen af 2019 på kr. 23.040,97, hvilket er tilfredsstillende.

Kassereren knyttede nogle kommentarer til regnskabet. Der har været stigning i medlemskontingenter samt entré.
Vi har
holdt honorarudgifterne nede ved at arrangere en koncert mindre samt finde ensembler med mindre honorarer.
Vi har fået fine
donationer fra Holstebro Kommune og Færchfonden, hvilket vi er meget glade for. Det sikrer en stabil økonomi.
Desuden er
samarbejdet med Holstebro Valgmenighed stadig positivt, da vi deles om udgifterne til koncerterne, som afholdes sammen.

Regnskabet blev godkendt.

4)     Fastsættelse af kontingent

Vi besluttede at fastholde kontingentet på kr. 475 pr. person. Vi forhøjede det sidste år fra kr. 400 og var bange for, at det ville afholde medlemmer
fra indmeldelse. Det har nu vist sig ikke at være tilfældet – ja der er markant stigning i antallet af medlemmer i 2020.

Der er stadig løssalg ved koncerterne og fremover vil prisen på løssalg fremgå af folderen. Typisk er løssalg på kr. 100-150. Bestyrelsen beslutter.

5)     Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag.

6)     Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor.

Helene Knap, Birte Kjær og Hanne Bøgh Nielsen er på valg, og de er villige til genvalg.

 De blev alle tre genvalgt. Genvalgt som suppleant blev Mogens Kjær, ligesom Claus Lyder Nielsen fortsætter som revisor.

Bestyrelsen består således af Frans Pærregaard (formand), Lonni Gelsdorf (kasserer), Helene Knap, Hanne Bøgh Nielsen og Birte Kjær.

7)     Evt.

Her var intet at bemærke, men bestyrelsen glædede sig over den megen positive opmærksomhed Nordvestjysk Musikkreds koncerter får, hvilket tiltrækker et større og brede publikum.

Vi er også meget glade for samarbejdet med Orkesterefterskolen og Holstebro Musikskole samt Center for Klassisk Musik i Holstebro.

Frans Pærregaard og Lonni Gelsdorf d. 28.2.2020

RETUR til forsiden.